Upprop: Omval. Nu.

[ Title: “Re-election. Now.” Full English translation below]

På grund av omfattande fusk under valet 2018 kräver vi omval.

Den nya valsedeln och uppropstexten nedan.

Gör om. Gör rätt.

Just nu 2642 underskrifter…

Partierna på utkastet till ny valsedel ovan är registrerade hos valmyndigheten och har antingen låst sina namnlistor eller ännu inte sett sina namnlistor infiltrerade av utomstående.

Hej

Fusket inför och under valet 2018 var så omfattande att det valresultat valmyndigheten presenterade den 16 september 2018 knappast speglar folkviljan.

Om detta vittnar bl a anstormningen av rapporterade instanser av valfusk, uttalanden av utländska valobservatörer, diskrepansen mellan opinionsmätningar och valresultat, samt valprocessen i sig.

Söndagen den 9 september 2018 införde valmyndigheten censur i realtid.

Det skedde efter att Sverigedemokraterna (SD) nått rekordhöjder, långt över 20% och såg ut att kunna bli valets stora vinnare liksom riksdagens största parti. När valmyndigheten slog på informationsflödet igen, hade ca 10 procentenheter av SD:s röster försvunnit. Samma öde drabbade gruppen övriga partier, inom vilken Alternativ för Sverige (AfS) ledde stort. Så stort att det spekulerades i att AfS låg över 4%-spärren och var på väg in i riksdagen.

Det valresultat valmyndigheten beslutade om gav AfS blott 0,31%.

Den kanske fräckaste valkuppen begånget av ett enskilt parti var när Arbetarepartiet Socialdemokraterna, i strid med konsumentlagar och GDPR, skickade SMS till ca 10% av väljarkåren.

Vi kräver nu att valet görs om och görs rätt.

Begreppet demokrati förutsätter existensen av val med de tre attributen: att de är fria, att de är hemliga och att valen är direkta.

 1. Fria val: Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
 2. Hemliga val: Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
 3. Direkta val: Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige – de är direktvalda av folket.

Eftersom den svenska valprocessen lider av ett systemfel som gör val i Sverige varken fria eller hemliga, kräver vi att nyvalet inte genomförs med valsedlar för enskilda partier utan med en enda valsedel där alla partier finns listade och där väljaren kryssar i sitt val.

Först då är nämligen valet fritt och hemligt.

Det svenska valsystemet med unika valsedlar för varje parti som ligger öppet för alla i vallokalen att se, är djupt problematiskt.

Hur förväntas väljarna att agera i röstlokalen?

Under nyfikna och misstänksamma blickar från andra i lokalen ta valsedlarna bara för det parti han eller hon avser att rösta på?

Ta ett ex av varje partis valsedel, gå in bakom att litet skynke och där välja ut just det parti väljaren vill rösta på?

Redan genom att göra detta signalerar den som röstar att denne kan ha partisympatier som inte uppskattas av andra i vallokalen.

Vad gör väljaren med det tjugotal valsedlar som inte användes?

Kasta i vallokalen, där människor kan se vilka valsedlar som saknas, d v s vilket parti du röstade på?

Stoppa på sig och kasta någon annanstans?

Lösningen på problemet ovan är att inför omvalet skapa en ny valsedel, där de partier som är registrerade och namnskyddade hos valmyndigheten finns uppräknade och där väljaren sätter ett kryss för det parti han eller hon vill lägga sin röst.

Omval nu! Gör om, gör rätt!

 

Omval. Nu.

  

Hej

Fusket inför och under valet 2018 var så omfattande att det valresultat valmyndigheten presenterade den 16 september 2018 knappast speglar folkviljan.

Om detta vittnar bl a anstormningen av rapporterade instanser av valfusk, uttalanden av utländska valobservatörer, diskrepansen mellan opinionsmätningar och valresultat, samt valprocessen i sig.

Söndagen den 9 september 2018 införde valmyndigheten censur i realtid.

Det skedde efter att Sverigedemokraterna (SD) nått rekordhöjder, långt över 20% och såg ut att kunna bli valets stora vinnare liksom riksdagens största parti. När valmyndigheten slog på informationsflödet igen, hade ca 10 procentenheter av SD:s röster försvunnit. Samma öde drabbade gruppen övriga partier, inom vilken Alternativ för Sverige (AfS) ledde stort. Så stort att det spekulerades i att AfS låg över 4%-spärren och var på väg in i riksdagen.

Det valresultat valmyndigheten beslutade om gav AfS blott 0,31%.

Den kanske fräckaste valkuppen begånget av ett enskilt parti var när Arbetarepartiet Socialdemokraterna, i strid med konsumentlagar och GDPR, skickade SMS till ca 10% av väljarkåren.

Vi kräver nu att valet görs om och görs rätt.

Begreppet demokrati förutsätter existensen av val med de tre attributen: att de är fria, att de är hemliga och att valen är direkta.

1. Fria val: Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
2. Hemliga val: Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
3. Direkta val: Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige – de är direktvalda av folket.

Eftersom den svenska valprocessen lider av ett systemfel som gör val i Sverige varken fria eller hemliga, kräver vi att omvalet inte genomförs med valsedlar för enskilda partier utan med en enda valsedel där alla partier finns listade och där väljaren kryssar i sitt val.

Först då är nämligen valet fritt och hemligt.

Det svenska valsystemet med unika valsedlar för varje parti som ligger öppet för alla i vallokalen att se, är djupt problematiskt.

Hur förväntas väljarna att agera i röstlokalen?

Under nyfikna och misstänksamma blickar från andra i lokalen ta valsedlarna bara för det parti han eller hon avser att rösta på?

Ta ett ex av varje partis valsedel, gå in bakom att litet skynke och där välja ut just det parti väljaren vill rösta på?

Redan genom att göra detta signalerar den som röstar att denne kan ha partisympatier som inte uppskattas av andra i vallokalen.

Vad gör väljaren med det tjugotal valsedlar som inte användes?

Kasta i vallokalen, där människor kan se vilka valsedlar som saknas, d v s vilket parti du röstade på?

Stoppa på sig och kasta någon annanstans?

Lösningen på problemet ovan är att inför nyvalet skapa en ny valsedel, där de partier som är registrerade och namnskyddade hos valmyndigheten finns uppräknade och där väljaren sätter ett kryss för det parti han eller hon vill lägga sin röst.

Omval nu! Gör om, gör rätt!

Uppropets hemsida:

http://raddasverige.nu/2018/09/17/upprop-omval-nu/

**your signature**

2,642 signatures

Dela

   

Mottagare: valprovningsnamnden@riksdagen.se, registrator@val.se, talmannen@riksdagen.se, press@royalcourt.se, statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se, jacob.wallenberg@investorab.com, marcus.wallenberg@investorab.com, office@odihr.pl, registrator@riksrevisionen.se, justitieombudsmannen@jo.se


Senaste underskrifterna
2,642 Ms Inger S. Apr 21, 2019
2,641 Mr Andreas O. Mar 16, 2019
2,640 Mrs Anita S. Mar 13, 2019
2,639 Ms Marianne K. Mar 13, 2019
2,638 Ms Ann-Britt E. Feb 15, 2019
2,637 Mr Lars Owe S. Feb 09, 2019
2,636 Mr Peder G. Feb 09, 2019
2,635 Mrs Gunilla N. Jan 18, 2019
2,634 Ms Evelina S. Jan 17, 2019
2,633 Mr Stefan M. Jan 13, 2019
2,632 Ms Jessica M. Jan 12, 2019
2,631 Mr Håkan E. Jan 11, 2019
2,630 Mr Emil M. Jan 11, 2019
2,629 Mr Bertil S. Jan 11, 2019
2,628 Mr Jerker E. Jan 02, 2019
2,627 Mr Christopher L. Dec 14, 2018
2,626 Mr Oskar J. Dec 11, 2018
2,625 Mr Per D. Dec 10, 2018
2,624 Ms Håkan H. Dec 08, 2018
2,623 Mr kalle a. Dec 07, 2018
2,622 Mr Per S. Dec 06, 2018
2,621 Mr Fredrik P. Dec 05, 2018
2,620 Ms Eija R. Dec 04, 2018
2,619 Mr Alexander L. Dec 04, 2018
2,618 Mr Axel J. Dec 04, 2018
2,617 Mr Kent F. Dec 03, 2018
2,616 Mr Lars F. Dec 03, 2018
2,615 Mr mattias b. Dec 03, 2018
2,614 Ms My B. Dec 01, 2018
2,613 Mr Jan-Olov L. Nov 28, 2018
2,612 Ms Jimmy H. Nov 27, 2018
2,611 Ms Cristina P. Nov 23, 2018
2,610 Mr Robin J. Nov 22, 2018
2,609 Ms Beatrice W. Nov 20, 2018
2,608 Ms Ronny A. Nov 18, 2018
2,607 Ms Annika L. Nov 14, 2018
2,606 Mr Chris O. Nov 10, 2018
2,605 Mr Lars B. Nov 09, 2018
2,604 Mr Viktor R. Nov 08, 2018
2,603 Mr martin k. Nov 06, 2018
2,602 Mr Edvard I. Nov 06, 2018
2,601 Mr Reine M. Nov 03, 2018
2,600 Mr Viktor N. Nov 01, 2018
2,599 Ms Leif A. Oct 31, 2018
2,598 Mr Emil J. Oct 29, 2018
2,597 Ms Ann-Katrin M. Oct 28, 2018
2,596 Mr Rolf Harry D. Oct 27, 2018
2,595 Mr Klas B. Oct 20, 2018
2,594 Ms Marlene P. Oct 17, 2018
2,593 Ms Marianne B. Oct 17, 2018

Hello

The scale of the fraud during, and in the run-up to, Sweden’s 2018 election makes it evident that the official decision published by the Election Authority on 16 September 2018 does not reflect the will of the electorate.

Evidence to this is the deluge of reported instances of election fraud, statements made by foreign election observers, the wide discrepancy between opinion polls made prior to the election and the official election result, and the election process itself.

On, 9 September 2018, the day of the election, the Electoral Authority started to censor its feed in real-time.

It happened as the Sweden Democratic Party (SD) broke through the 20% ceiling and continued to soar, and looked like it was going to become the winner of the election as well as the biggest party in the Parliament. When the Electoral Authority turned on their feed again the SD tally had dropped some 10 percentage points. The same faith struck candidates within the “misc parties” group, in which Alternative for Sweden (AfS) was the big leader. The size of the group “misc parties” was such that there was speculation that AfS might land above the 4% threshold and enter the Parliament.

As it were, the election result decided by the Electoral Authority gave AfS a meagre 0.31%.

The perhaps boldest election fraud was perpetrated by the Social Democratic Party, when it in violation of GDPR and Swedish consumer laws on the day of the election, broadcast some 700,000 unsolicited SMS-messages to some 10% of the nation’s electorate.

We demand that the election is done again, and that it this time is done properly.

Democracy presupposes the existence of regular elections with i.a. these three attributes: the election is free, it is secret, and that it is direct.

 1. Free: no one but the person who votes decides how to vote.
 2. Secret: No one knows how the person who votes votes.
 3. Direct: The voter votes directly for the politicians appointed to Parliament.

The Swedish election process have a built-in flaws. The voting is neither free nor secret. Therefore, we demand that when the election is done again, it will not be using today’s ballot tickets which are unique for each political party, but just one ticket, where the names of all the parties are listed and where the voters indicate his or her choice by checking a box.

The Swedish way of voting with unique ballot tickets for each party is deeply problematic.

How are voters expected to act when entering the election venue to vote?

Under the curious and suspicious glares of functionaries and other bystanders take the ballot ticket of the party he or she plans to vote for and then disappear behind a minuscule curtain and put the ticket into an envelope, pretending that the vote is secret?

Take one ticket from each party, go behind the curtain and there put the ballot ticket the voter really intends to vote on in the envelope?

By doing the latter, the voter sends out a clear signal to everyone around that he or she may have political sympathies not considered politically correct by some.

What to do with the twenty or so unused ballot tickets?

Throw away inside the election venue, where bystanders can figure out which ticket is missing and through that understand which party the person voted on?

Keep the ballot tickets and throw them away at a later time?

The solution to the problem above is to create a new type of ballot ticket, where the names of all the organisations registered with the Election Authority are listed and where the voter simply checks the box in front of the name of a party.

Re-election now. Do it again, do it right!

20 thoughts on “Upprop: Omval. Nu.

 1. Manipulated election ! Clan voting in Gotemburg and the rest that people and foreign observers have seen !
  Hidden votes! SVT censorship and manipulation of news like our lack of Border security makes us distrust the democratic procedure this time!

 2. Jag har skrivit under, för att visa vilket massivt befolkningsstöd det finns för och nödvändigt behov av ett omval nu, för att undvika fullbordad diktatur, ett laglöst system och katastrofer, för vårt land, på alla områden, även om jag har några frågetecken kring t ex hur personval ska gå till rent praktiskt, om man ändrar formerna så som föreslås, (digital röstning t ex, misstänker jag kan ha svagheter med att vara ännu lättare att manipulera, än manuella val) och att jag inte delar några väsentliga delar av av Blueshifts världsupppfattning, ang den för vår demokrati helt avgörande frågan om inställningen till Israel, t ex.

 3. Endast rösträtt för SVENSK medborgare och INTE folk som precis kommit hit och ligger under “utredning/bedömning”. Självfallet ska det vara så.

 4. All information ska vara på svenska ..och endast svenska ..för svenska medborgare ..i alla val – riksdag – landsting – kommun …helst val med bank ID ..

 5. Jag vill ha omval/nyval.
  Orsak. Massor av fusk och oegentligheter. Allt i syfte att hålla sverigedemokraterna borta från regeringen. DETTA ÄR INTE DEMOKRATI!!!!!

 6. Den inledande visningen online från Valmyndigheten som tydligt visare ett stort försprång av SD, men senare kraschar Valmyndighetens servrar av en tillfällighet och just denna dag vilket verkar underligt med tanke på hur viktigt detta val är. När sen servrarna kom igång har stapeln för just SD, som varit många svenskars intresse ramlat ner till en orimlig nivå och där 2 andra partier snabbt tagit ledning. Detta är mycket suspekt hur 1 stapel skenar, servrar kraschar och när allt kommer igång igen är allt ändrat totalt. Detta är mest anmärkningsvärt. Omval med Bank-ID. Tack!

 7. Varför stängdes valmyndigheten ner 2ggr under brinnande rösträkning?
  Var det för att justera SD’ S siffror?
  Varför hade yougov och Sentio så fel i sina opinions siffror, dom som stämde bäst i förra valet?
  Allt under 24% för SD luktar valfusk

 8. Man tar nu annu ett steg mot Orwells skracksamhalle. Det nya ledordet ar ”fake news”. Genom nya censuratgarder ska regeringen via nya instanser kunna bestamma vad som ar sant och osant i nyhetsrapporteringen. Storebror Morgan Johansson ska bestamma vad som far spridas. Detta maskeras som ett skydd for det fria ordet! Tokerierna har overgatt till ren galenskap. Radda Sverige – kommande val ar sista halmstraet!

 9. Jag har skrivit tidigare en kommentar, och det kan aldrig vara vara för mycket att påminna om att oegentligheter har skett framför ögonen på oss alla.
  När sådant här uppstår så gynnas ingen , utan en massa extra arbeten lär bli ett faktum.

  Det finns regeler att följa vid ett val oavsett om det är på svensk hemma plan eller på utländska områden där svenska ambassader finns tillgänglig – även på dessa ambassader har folk sett oegentligheter förekomma i form av bortslängda val sedlar – så att många utlandssvenskar fått rösta på blanka röstsedlar – ett minsta fel där så räknas inte rösten – därför är det så viktigt att ordentliga valsedlar finns tillgängliga.

  Kuala Lumpur i malaysia hade en svensk vän observerat att de valsedlar han önskade sig, var helt borta på den Svenska ambassaden. Så det är inte enbart inom Sverige som oegentligheter har skett – jag observerade på Svenska ambassaden lite kort i Bangkok – och där instruerade man hur man skulle förtidsrösta – och hur på för sätt man skulle göra och hur man lade sedan sin röst i kuverten – så i Thailand såg det okey ut.

  Men som vi vet så har konstigheter skett även utanför sveriges gränser – även mediala delen har snappat upp konstigheter , och senast tror jag det var turkiet det handlade om.

  Det finns all anledning till att överklaga detta val resultat oavsett partitillhörighet – För har man rent mjöl i påsen så rider man inte på val fusk, utan har fel förekommit så skall även val resultatet diskvalificeras – och nyval vara ett alternativ och att denna gång bör man se över rutinerna , så inte samma problem uppstår 2 ggr på raden / som vissa andra säger – gör om gör rätt ,, tack för ordet.

 10. hej jag hoppas att det blir omval för mig är det två partier som gäller det är inte SD dom har jag inget förtroende för dom har Allierat sig med alliansen och står upp för deras politik dom har skrivit om sina partiprogram när valåret kommer ja då jävlar vänder dom kappan och låtsas stå upp för sitt land och sitt folk när valet är över då skriver dom om sitt partiprogram ni som tänker rösta på SD jimmy bakom solen åkersson ni kommer att bli djupt besvikna tro mig sanna mina ord .nu har jag sett ett ytterligare ett parti som jag inte visste om det heter svenska folkhemspartiet.alltså tre viktiga partier vi måste få in MED AFS SFHP … SFHP möjligen 2022 om vi har tur.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *