Hur går det för Sveriges ekonomi?

Det finns flera tecken på att Sveriges ekonomi går mot sämre tider. Det är viktigt att följa konjunkturens utveckling eftersom det har en stor påverkan på samhällsutvecklingen, företag och privatpersoner. Sedan år 2018 har den svenska ekonomin visat tecken på avmattning. Nu är det allt tydligare att den senaste högkonjunkturen är över. Nedan följer aktuella nyckeltal och prognoser för Sveriges ekonomi.

BNP-tillväxt

BNP är en förkortning för bruttonationalprodukten. Det är det enskilt viktigaste nyckeltalet för att ta reda på hur det går för en ekonomi. BNP mäter den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en viss tidsperiod. Vanligtvis beräknas det totala värdet av varor och tjänster. BNP är det viktigaste samhällsekonomiska måttet och vi kan förvänta oss lägre BNP-tillväxt de närmaste åren.

Arbetsmarknaden

ArbetsmarknadenArbetsmarknaden är en annan viktig indikator på hur det går för en ekonomi. En hög sysselsättningsgrad, det vill säga många människor som har jobb, brukar vara ett tecken på en högkonjunktur. I en lågkonjunktur ökar istället arbetslösheten. Vi kan förvänta oss en svagare utveckling på arbetsmarknaden de kommande åren i takt med att Sveriges ekonomi går från en högkonjunktur.

Osäkerhet inom EU

Som medlem i Europeiska unionen är Sverige är mycket beroende av den samhällsekonomiska utvecklingen inom EU. Den senaste tidens osäkerhet med Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur unionen, har haft negativa effekter på medlemsländernas konjunktur. Detta påverkar i synnerhet Sverige eftersom Storbritannien är en mycket viktig handelspartner. En avtalslös Brexit skulle skapa finansiell instabilitet och en minskad efterfrågan.

Världshandeln

VärldshandelnSverige är ett exportberoendeland. En stor del av vår ekonomi utgörs av export av varor och tjänster. Därför påverkas den svenska ekonomin av den senaste tidens politiska oroligheterna på handelsområdet. Världshandeln har delvis stannat av på grund av det handelskrig som pågår mellan Kina och USA. Ökade tullar mellan två av världens största ekonomier får stor effekt på världsekonomin.

Osäkerhet i prognoser

Det är viktigt att poängtera att alla ekonomiska prognoser är förknippade med en viss osäkerhet eftersom det inte går att förutsäga framtiden. Ekonomiska modeller och nyckeltal täcker inte alla aspekter av verkligheten. Dessutom kan oväntade händelser, exempelvis politisk orolighet eller naturkatastrofer, påverkar ekonomin både positivt och negativt. Ju längre fram i tiden desto mer osäkra är de samhällsekonomiska prognoserna.